O NAS

Radomska Fundacja Filipińska została powołana przez środowisko osób związanych z działalnością apostolską Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, prowadzonej przez Kongregację parafii Matki Bożej Królowej Świata oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri. Patronem Fundacji jest św. Filip Neri (1515-1595) z jego charyzmatyczną osobowością, duchowością i ewangelicznym przesłaniem. Jako człowiek renesansu stworzył unikalną formę duszpasterstwa otwartego na nowe czasy, połączoną z wiernością Tradycji. Dlatego uchodzi za jednego z twórców humanizmu chrześcijańskiego, w którym integruje się natura i łaska, doczesność i wieczność, wiara, rozum i kultura. Naznaczony stygmatem Ducha Świętego obdarowywał bogactwem darów własnej osoby wszystkie pokolenia, zwłaszcza młodzież. Zapisał się w historii jako najbardziej radosny ze wszystkich świętych…

MISJA

Misją Fundacji jest zapewnianie wsparcia dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

CELE

EDUKACJA i KSZTAŁCENIE


Pedagogika „łaski”. Jest to trzecia nauka naszego świętego, aktualna i konieczna zawsze i wszędzie. Św. Filip, z pełnym szacunkiem dla indywidualnych osobowości, postawił „projekt wychowawczy” na rzeczywistość „łaski” i rozwinął go w pięciu głównych wskazówkach:
1) delikatne poznanie każdego dziecka i młodego człowieka poprzez cierpliwe i czułe słuchanie;
2) oświecanie umysłu prawdami wiary poprzez czytania i medytacje;
3) Pobożność eucharystyczna i maryjna;
4) miłość wobec innych;
5) gry w najróżniejszych przejawach.
Dzisiejszy świat pilnie potrzebuje wrażliwych i wykształconych wychowawców, którzy mogliby nauczyć, jak przezwyciężyć smutek, poczucie samotności i nie komunikowalności, które dotyka wielu młodych ludzi, a czasem nawet ich przygnębia. Podobnie jak św. Filip, także wy, rodzice i wychowawcy, nauczajcie „wszystko, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne czci, wszystko, co jest cnotą i zasługuje na pochwałę” (Flp 4, 8 ). — fragment — HOMILII JANA PAWŁA II — WIZYTA W NOWYM KOŚCIELE POŚWIĘCONYM ŚW. MARII W VALLICELLA — sobota, 26 maja 1979 r.

WYCHOWANIE i MECENAT

Pokora inteligencji. To pierwsze wezwanie San Filippo. W rzeczywistości zasadniczym niebezpieczeństwem jest pycha inteligencji. Św. Filip widział, jak straszliwie rozkwitał w swoim autonomicznym i buntowniczym stuleciu, dlatego szczególnie kładł nacisk na pokorę rozumu i pokutę wewnętrzną. Inteligencja jest darem Boga, który upodabnia człowieka do Niego; ale inteligencja musi zaakceptować swoje ograniczenia. Inteligencja musi dotrzeć do koniecznej i absolutnej zasady rządzącej wszechświatem; uznawać dowody historyczne ukazujące boskość Jezusa Chrystusa i boską misję Kościoła; a następnie zatrzymaj się przed tajemnicą Boga, który będąc nieskończonym, pozostaje zawsze niejasny w swojej naturze i działaniu; inteligencja musi przyjąć swoje prawo, które jest prawem miłości i zbawienia, i z ufnością oddać się swojemu projektowi, który będąc wiecznym, ontologicznie przewyższa każdą ludzką perspektywę. Na to poczucie pokory przed Bogiem nalegał św. Filip, kładąc rękę na czole i powtarzając: „Świętość leży w trzech palcach przestrzeni!”, czyli zasadniczo zależy od jedności inteligencji. — fragment — HOMILII JANA PAWŁA II — WIZYTA W NOWYM KOŚCIELE POŚWIĘCONYM ŚW. MARII W VALLICELLA — Sobota, 26 maja 1979 r.

KULTURA i SZTUKA

… św. Filip Neri żywił do Rzymu bardzo żywą miłość! Dla Rzymu żył, pracował, studiował, cierpiał, modlił się, kochał, umarł! Miał Rzym w myślach, w swoim sercu, w swoich troskach, w swoich projektach, w swoich instytucjach, w swoich radościach, ale także w swoich smutkach! Dla Rzymu św. Filip był człowiekiem kultury i miłości, nauki i organizacji, nauczania i modlitwy; dla Rzymu był świętym kapłanem, niestrudzonym spowiednikiem, genialnym wychowawcą i przyjacielem wszystkich, a w szczególności był biegłym doradcą i delikatnym kierownikiem sumień. Zwracali się do niego papieże i kardynałowie, biskupi i księża, książęta i politycy, osoby religijne i artyści; wybitnych ludzi, którym ufał w swoim sercu jako ojciec i przyjaciel. — fragment — HOMILII JANA PAWŁA II — WIZYTA W NOWYM KOŚCIELE POŚWIĘCONYM ŚW. MARII W VALLICELLA — Sobota, 26 maja 1979 r.

DOBROCZYNNOŚĆ

Działalność charytatywna św. Filipa była tak wielka, że sądownictwo rzymskie zadecydowało o ofiarowaniu jego kościołowi co roku w rocznicę jego śmierci na znak czci i wdzięczności. Żyjący w dramatycznym stuleciu, odurzony odkryciami ludzkiej pomysłowości oraz sztuki klasycznej i pogańskiej, ale pogrążony w radykalnym kryzysie spowodowanym zmianą mentalności, św. Filip, człowiek głębokiej wiary oraz kapłan gorliwy, pomysłowy i dalekowzroczny, obdarzony także szczególnymi charyzmatami, umiał zachować w nienaruszonym stanie otrzymany depozyt prawdy i przekazał go w stanie nienaruszonym i czystym, żyjąc nim w pełni i głosząc go bezkompromisowo. Z tego powodu jego przesłanie jest zawsze aktualne i musimy go słuchać i naśladować jego przykład. W cennej kopalni jego nauk i anegdot z jego życia, zawsze tak interesujących i fascynujących, można powiedzieć, że niektóre perspektywy są szczególnie istotne dla dzisiejszego świata. — fragment — HOMILII JANA PAWŁA II — WIZYTA W NOWYM KOŚCIELE POŚWIĘCONYM ŚW. MARII W VALLICELLA — Sobota, 26 maja 1979 r.

INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

Spójność chrześcijańska. Jest to druga nauka św. Filipa, bardzo aktualna i zawsze aktualna. Dzięki mądrości chrześcijańskiej potrafił z zasad wiary czerpać głębokie motywy swojej działalności i całego swojego życia. I z tej logiki wiary narodził się spontanicznie styl życia, nacechowany radością, zaufaniem, pogodą ducha, zdrowym optymizmem, który nie jest banalną i nieczułą powierzchownością, ale jest transcendentną wizją historii, eschatologiczną wizją ludzkiej rzeczywistości. Z tej wewnętrznej radości zrodziła się jego niezwykła siła apostolska oraz piękny i przysłowiowy humor, przez co nazywany był „świętym radości”, a jego dom „domem radości”. Kierując się tym słodkim i surowym, radosnym i zaangażowanym stylem życia, założył „Oratorium”, które rozprzestrzeniło się na cały świat i które wśród wielu zasług miało także rozwój muzyki i śpiewu sakralnego. Święty Paweł napisał: „Radujcie się zawsze w Panu! Powtarzam jeszcze raz: radujcie się! Niech Twoja dobroć będzie znana wszystkim ludziom” (Flp 4, 4-5). Taki był święty Filip: mąż radości i życzliwości. Niebo, spraw, aby każdy z nas mógł cieszyć się tą radością, która rodzi się z przekonania i przeżywanej wiary chrześcijańskiej. — fragment — HOMILII JANA PAWŁA II — WIZYTA W NOWYM KOŚCIELE POŚWIĘCONYM ŚW. MARII W VALLICELLA — Sobota, 26 maja 1979 r.

DOKUMENTY

W podstronie publikujemy formalne dokumenty Radomskiej Fundacji Filipińskiej tj. STATUT, Sprawozdania Finansowe Roczne, Działania, Władze Fundacji: Członków Rady i Zarządu oraz podjęte uchwały. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i finansowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Fundacji,
b) udzielanie dotacji, subwencji, grantów, pożyczek na cele zbieżne z celami Fundacji,
c) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, w szczególności w obszarze edukacji, kultury i pokrewnych dziedzin,
d) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
f) upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez współpracę i wymianę doświadczeń,
g) partnerską współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami społecznego przekazu,
h) organizowanie imprez o charakterze konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów i festiwali, pokazów, spektakli, projekcji,
i) organizowanie lub wspieranie wydarzeń artystycznych, wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.

KRONIKA

Zapraszamy na stronę naszej kroniki oraz kalendarium, publikujemy tam wydarzenia, które uważamy za ważne dla życia lokalnej społeczności, zarówno w skali miasta jak i mniejszych społeczności zgromadzonych wokół Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu. Przez krótki czas działania Radomskiej Fundacji Filipińskiej udało nam się uczestniczyć w kilku wydarzeniach mających znaczenie dla rozwoju Miasta Radomia. Mieliśmy okazję, dzięki organizatorom tych wydarzeń, zaprezentować działalność Radomskiej Fundacji Filipińskiej, za co należą się podziękowania. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w ważnych wydarzeniach miasta. Zapraszamy do naszej korniki.

Scroll to Top