DOKUMENTY

STATUTSPRAWOZDANIADZIAŁANIAWŁADZE FUNDACJIUCHWAŁY

Sprawozdanie za rok 2023 dostępne dopiero w 2024.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i finansowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Fundacji,
b) udzielanie dotacji, subwencji, grantów, pożyczek na cele zbieżne z celami Fundacji,
c) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, w szczególności w obszarze edukacji, kultury i pokrewnych dziedzin,
d) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
f) upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez współpracę i wymianę doświadczeń,
g) partnerską współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami społecznego przekazu,
h) organizowanie imprez o charakterze konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów i festiwali, pokazów, spektakli, projekcji,
i) organizowanie lub wspieranie wydarzeń artystycznych, wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej

RADA FUNDACJI
ZARZĄD FUNDACJI

ks. Adam Maj

Przewodniczący Rady


Janusz Mazurkiewicz

Członek Rady


Katarzyna Karpeta-Cholewa

Członek Rady


Wojciech Gęsiak

Członek Rady


Jacek Porczyński

Członek Rady


Zdzisław Bobryk

Członek Rady


Kazimierz Wlazło

Członek Rady


ks. Piotr Karasek

Członek Rady

Tomasz Gęsiak

Prezes Zarządu


Uchwała Nr 02 z dnia 5 października 2023 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU 2023/2024 Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Uchwała Nr 01 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przyjęcia REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Radomskiej Fundacji Filipińskiej

 

Scroll to Top