DOKUMENTY

STATUTSPRAWOZDANIADZIAŁANIAWŁADZE FUNDACJIUCHWAŁY

Sprawozdanie za rok 2023 dostępne dopiero w 2024.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i finansowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Fundacji,
b) udzielanie dotacji, subwencji, grantów, pożyczek na cele zbieżne z celami Fundacji,
c) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, w szczególności w obszarze edukacji, kultury i pokrewnych dziedzin,
d) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
f) upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez współpracę i wymianę doświadczeń,
g) partnerską współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami społecznego przekazu,
h) organizowanie imprez o charakterze konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów i festiwali, pokazów, spektakli, projekcji,
i) organizowanie lub wspieranie wydarzeń artystycznych, wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej

RADA FUNDACJI
ZARZĄD FUNDACJI

ks. Adam Maj

Przewodniczący Rady


Janusz Mazurkiewicz

Członek Rady


Katarzyna Karpeta-Cholewa

Członek Rady


Wojciech Gęsiak

Członek Rady


Zdzisław Bobryk

Członek Rady


Kazimierz Wlazło

Członek Rady


ks. Piotr Karasek

Członek Rady

 Jacek Porczyński

Prezes Zarządu


Uchwała Nr 02 z dnia 5 października 2023 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU 2023/2024 Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Uchwała Nr 01 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przyjęcia REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Scroll to Top